Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Beauty Skincare: de eenmanszaak Beauty Skincare, statutair gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01161184.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Beauty Skincare een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Beauty Skincare voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het uitvoeren van huidverbeterende behandelingen met betrekking tot acne, pigmentvlekken, couperose, rosacea, littekens en/of huidveroudering. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Beauty Skincare en klant krachtens welke Beauty Skincare de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Beauty Skincare.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Beauty Skincare worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.10. Website: www.beautyskincare.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Beauty Skincare gedane aanbiedingen, acties, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Beauty Skincare of door het via de website inplannen van een behandeling, of akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Beauty Skincare en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Beauty Skincare zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

Artikel 3. Aanbod en acties 

3.1. Beauty Skincare zal in het aanbod op de website en/of per e-mail aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. Aanbiedingen en acties van Beauty Skincare zijn geldig voor de in het aanbod aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.

3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Beauty Skincare het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3. Alle door Beauty Skincare gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.4. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Beauty Skincare behoudt zich het recht om prijzen in de salon en op de website tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.6. Beauty Skincare behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.7. Beauty Skincare is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod, de aanbieding of actie wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Beauty Skincare zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde behandeling, behandelplan of welke overeenkomst dan ook, dan is Beauty Skincare bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.9. Plaatsing op een eventuele wachtlijst is geen garantie voor een behandeling. De plaatsing is slechts een indicatie en Beauty Skincare neemt contact op met de klant zodra er een plek is vrij gekomen voor een behandeling.

 

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Beauty Skincare verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Beauty Skincare binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering en levering van de diensten.

4.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Beauty Skincare zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.5. Indien de klant een overeenkomst tussentijds met Beauty Skincare wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

4.6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen behandeling na het verstrijken van het termijn genoemd in artikel 6.7, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 48 uur voor aanvang van de behandeling: geen vergoeding;
 • annulering binnen 48 uur voor aanvang van de behandeling of wanneer de klant niet op het tijdstip voor de behandeling aanwezig is (no show) zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.


4.7. Indien Beauty Skincare, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de reserveringsbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de reserveringsbevestiging, is Beauty Skincare gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Beauty Skincare in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Beauty Skincare uitgevoerde werk te vergoeden.

4.7. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Beauty Skincare zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Beauty Skincare

5.1. Beauty Skincare garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Beauty Skincare spant zich in om de gegevens die Beauty Skincare voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Beauty Skincare met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Beauty Skincare is gerechtigd om voor promotionele doeleinden voor- en na foto’s van resultaten van behandelingen te publiceren op de website en/of social media kanalen van Beauty Skincare en/of overige promotionele uitingen van Beauty Skincare zodra de klant hiervoor toestemming heeft gegeven. 

5.5. Beauty Skincare is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor enige allergische reacties die ontstaan door het gebruik van de producten tijdens de behandeling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tijdens de intake eventuele allergieën en/of gevoeligheden te melden bij Beauty Skincare.

5.6. Indien de klant meer dan 20 minuten te laat op een afspraak verschijnt, behoudt Beauty Skincare zich het recht voor de behandeling te annuleren, de klant is dan het no show tarief uit artikel 4.6 verschuldigd.

5.7. In aanvulling op artikel 5.6 is Beauty Skincare tevens bevoegd, indien de behandeling wel plaatsvindt, 25% van het in de reserveringsbevestiging opgenomen tarief bovenop het reguliere tarief in rekening te brengen door uitloop van de behandeling.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant en het herroepingsrecht 

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Beauty Skincare te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Beauty Skincare onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Beauty Skincare om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beauty Skincare zijn verstrekt, heeft Beauty Skincare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Beauty Skincare steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Beauty Skincare geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Beauty Skincare binnen 8 dagen na de behandeling doch binnen 30 dagen na afronding van het hele behandelingstraject. De klant vrijwaart Beauty Skincare één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.6. Indien de klant niet of niet tijdig benodigde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant. 

6.7. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op het inplannen van een behandeling binnen minimaal 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Beauty Skincare mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

 

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Beauty Skincare te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door Beauty Skincare opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Indien de afspraak vertraging oploopt of dient te worden verzet, zal Beauty Skincare dit zo snel mogelijk aan de klant mededelen.

7.3. Een door Beauty Skincare vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Beauty Skincare niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Beauty Skincare, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Beauty Skincare mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Beauty Skincare zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beauty Skincare geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Beauty Skincare verzonden facturen en/of betaalverzoeken dienen door de klant binnen 7 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur/het betaalverzoek dient in ieder geval voor aanvang van de (volgende) behandeling te zijn voldaan. Behandelingen kunnen ook direct in de salon worden afgerekend via PIN. 

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De klant kan bezwaren tegen de door Beauty Skincare verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Beauty Skincare kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Beauty Skincare een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.6. Het is mogelijk de kosten voor de behandelingen van Beauty Skincare vergoed te krijgen bij een zorgverzekeraar. De klant dient de behandeling zelf te betalen en de factuur bij de zorgverzekering ter declaratie in te dienen.

 

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, behandelplan, foto’s alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Beauty Skincare tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Beauty Skincare geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Beauty Skincare, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen zijn het eigendom van Beauty Skincare en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Beauty Skincare.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Beauty Skincare ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Beauty Skincare, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.6. Bij inbreuk heeft Beauty Skincare recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1. Iedere overeenkomst tussen Beauty Skincare en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Beauty Skincare gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Beauty Skincare kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Beauty Skincare is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van behandelingen en keuzes van de klant tijdens de behandeling. Beauty Skincare behoudt zich het recht voor de behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een (huid)arts. Het ondergaan van de behandelingen vallen volledig onder het eigen risico van de klant. De inhoud van behandelingen zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of huidarts.

10.3. Indien Beauty Skincare onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Beauty Skincare uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant. 

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Beauty Skincare dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Beauty Skincare aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Beauty Skincare toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.


10.6. Beauty Skincare sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Beauty Skincare geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Beauty Skincare.

10.7. Beauty Skincare is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en gederfde winst.

10.8. Klant vrijwaart Beauty Skincare voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde diensten van Beauty Skincare.

10.9. Beauty Skincare is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van behandelingen. Beauty Skincare is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele fysieke, materiele, psychische of emotionele gevolgschade naar aanleiding van de behandeling(en). Beauty Skincare behoudt zich het recht voor de behandelingen te staken of het behandelplan stop te zetten totdat er contact is geweest met een andere specialistische (huid)arts. Het ondergaan van de behandelingen vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

10.10. Beauty Skincare voert haar diensten uit in overeenstemming met de eisen van de WKKGZ, dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan de verbonden beroepsregels, de beroepsvereniging en tuchtrechtspraak. Beauty Skincare is tevens lid van de ANBOS onder nummer 23062.

 

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Beauty Skincare is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Beauty Skincare is bij haar activiteiten soms afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Beauty Skincare weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Beauty Skincare kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Beauty Skincare een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Beauty Skincare onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Beauty Skincare, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Beauty Skincare, wanprestatie door leveranciers van Beauty Skincare waardoor Beauty Skincare haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Beauty Skincare of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Beauty Skincare tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Beauty Skincare in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Beauty Skincare, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Beauty Skincare de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Beauty Skincare voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Beauty Skincare;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.


Beauty Skincare zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Beauty Skincare vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Beauty Skincare behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Beauty Skincare overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Beauty Skincare zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Beauty Skincare in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Beauty Skincare worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Beauty Skincare aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Beauty Skincare.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Beauty Skincare te leveren diensten voor rekening komt van Beauty Skincare, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

Artikel 14. Overige bepalingen en toepasselijk recht 

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Beauty Skincare en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Beauty Skincare alleen bindend indien en voor zover deze door Beauty Skincare uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Beauty Skincare op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Zowel de klant als Beauty Skincare zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen. 

14.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Beauty Skincare hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beauty Skincare partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.8. De klant en Beauty Skincare zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Beauty Skincare en de klant.

 

versie: januari 2023